اقتصاد کانادا جان دوباره می گیرد

اقتصاد کانادا

اقتصاد کانادا جان دوباره می گیرد.

با نگاهی به آمار و ارقام ماه سپتامبر می توان دریافت اقتصاد کانادا جان دوباره گرفته و تعداد مهاجرین رو به افزایش می باشد و نرخ بیکاری در کانادا کاهش یافته و مهاجرینی که قبل از شیوع کرونا در کشور کانادا مشغول به کار بودند دوباره کار خود را آغاز کرده اند. با این حساب می توان نتیجه گرفت که کانادا در صدد ایجاد راهی برای بهتر کردن اوضاع اقتصادی خود می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *