انتاریو برای کارآفرینان دعوتنامه صادر می کند

ایالت انتاریو کانادا

انتاریو برای کارآفرینان دعوتنامه صادر می کند.

از آغاز سال ۲۰۲۰ کانادا برای حدود ۱۱۲ پرونده کارآفرینی دعوتنامه صادر کرده است. در ۲۶ اکتبر ، ۲۱ دعوتنامه برای کارآفرینان صادر شده است .

این دعوتنامه ها برای افرادی که دارای  EOI بودند و امتیازشان بین۱۴۲ تا ۲۰۰ بود فرستاده شد که با دریافت دعوتنامه دیگر نیازی به شرکت در برنامه های مهاجرتی دیگر نخواهند داشت.

 افرادی هم که واجد شرایط بوده اند ولی دعوتنامه دریافت نکرده اند ، همچنان تا ۱۲ ماه بعد از تاریخ ارسال EOI می توانند منتظر دریافت دعوتنامه باشند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *