خوداشتغالی کبک

مهاجرت خود اشتغالی _ کبک:

فرصتی  برای دریافت اقامت دائم کانادا برای واجدین شرایط خود اشتغالی-کبک

متقاضیان واجد شرایط می توانند حرفه و یا تجارت خود را در کبک ادامه دهند . برای واجد شرایط بودن در برنامه خود اشتغالی-کبک متقاضیان باید شرایط زیر را دارا باشند :

 

شاخص ملزومات
مقصد مورد نظر کبک
کار برای تمرین حرفه و کار در آن زمینه به کبک مهاجرت کنید
حد اقل ارزش خالص حد اقل ۱۰۰۰۰۰ دلار کانادا به صورت قانونی به تنهایی یا به کمک همسر خود به دست آورده باشید . 
تجربه کاری حد اقل دو سال تجربه کاری در رابطه با حرفه یا تجارتی که بعد از آمدن به کانادا میخواهید ادامه دهید .
متفرقه عدم سوء پیشینه و انجام معاینات پزشکی