فرم ارزیابی سرمایه گزاری و کارآفرینی

تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.
  • اطلاعات تماس

  • مثال: 09123456789
  • مثال: 02187654321
  • اطلاعات فردی

  • اطلاعات تحصیلی

  • اطلاعات تجاری

  • اطلاعات شغلی

  • سطح دانش زبان

  • مثال: آیلتس: Listening 6, Reading 4, Writing 5.5, Speaking 7