محدودیت های سفر غیره ضروری کانادا یک ماه دیگر تمدید شد.

محدودیت های سفر به کانادا

 

محدودیت های سفر به کانادا تا یک ماه دیگر یعنی تا ۳۰ نوامبر تمدید شد. از تاریخ ۱۸ مارچ به دلیل همه گیری کرونا  ، کانادا اجازه سفر به کانادا را مگر در شرایط خاص و ضروری نمی دهد. اما بعضی از  این قانون مستثنی هستند که به شرح زیر می باشد.

  • شهروندان کانادا و یا افرادیکه دارای اقامت دائم کانادا می باشند.
  • افرادی که اقامت دائمشان مورد قبول واقع شده باشد.
  • بعضی افراد دارای اقامت موقت کاری.
  • بعضی از افرادی که اجازه تحصیل دارند.
  • اعضای درجه یک خانواده.

این محدودیت ها کانادا را با کاهش شدید مهاجرین مواجه کرده است که برای جبران آن دولت کانادا قصد دارد در سالهای آتی با برنامه ریزی دقیق این کمبود را کاهش دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *