کانادا باید در مسیر مهاجرپذیری خود باقی بماند.

کانادا در مسیر مهاجر پذیری

کانادا باید در مسیر مهاجر پذیری خود باقی بماند.

چرا کشور کانادا همچنان به برنامه های مهاجرتی خود همانند قبل از دوران همه گیری کرونا پایبند است و قصد دارد در سال ۲۰۲۱ ، ۳۴۱۰۰۰ مهاجر بپذیرد؟

کانادا به زودی خط سیر اقتصادی خود را برای سال های آینده اعلام خواهد کرد. ممکن است فکر کنید با توجه به محدودیتهای اعمال شده در رابطه با ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای و نرخ بیکاری و اقتصاد کانادا دلیلی برای مهاجرپذیری طبق برنامه های قبلی نمی ماند ولی :

همه گیری کرونا نیاز کشور کانادا را به مهاجرین  را از بین نبرده زیرا که جمعیت پیر و نرخ پایین زاد و ولد  این کشور را به مهاجرین نیازمند کرده است. همچنین کانادا پیشرفت خود در حیطه تکنولوژی و اقتصاد را مدیون مهاجرین قبلی می باشد و برای بهتر کردن وضعیت در آینده نیز به مهاجرین نیازمند است.

پس در جواب سؤالی که ممکن است پیش بیاید که با توجه به همه گیری کرونا پذیرفتن مهاجر کار عاقلانه ای نیست ، باید بگوییم بعد از کرونا کانادا باید نرخ بیکاری و اقتصاد خود را بهبود بخشد و این امر اتفاق نمی افتد مگر با مهاجرین.

پس مطمئن باشید کانادا به زودی بهترین برنامه را با توجه به  شرایط فعلی اش برای سال آینده اعلام خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *