آزمون ام کت (Mcat) و پی کت (Pcat)

این تست ها حدودا برای پذیرش ۸۵درصد از کالج ها و دانشگاه های کانادا در رشته ی دارو سازی و شاخه های مرتبط واجب است چون به وسیله ی این دوتست توانایی های علمی و پایه ای دانشجویان سنجیده میشود و نشان میدهد که آیا آنها برای تحصیل در این رشته ها آماده هستند یا نه .

انواع سوالات :

نوشتن مقاله

سوالات چندگزینه ای